PENULARAN pandemik COVID-19 telah mendedahkan realiti kerentanan kesejahteraan hidup dan boleh meningkatkan ketidaksamaan rakyat Malaysia dalam bentuk baharu, iaitu kemiskinan digital suatu ancaman baharu dijangka akan mengeruhkan lagi perbahasan realiti inklusiviti dan eksklusiviti digital di Malaysia.

Jika sebelum ini kita asyik membahaskan tentang jurang digital antara wilayah dan strata masyarakat, rupa-rupanya jurang digital mula membarah sehingga membentuk kemiskinan digital pula.

Apa itu kemiskinan digital? Ia boleh difahami sebagai individu atau isi rumah yang tidak mampu atau rendah dari aspek 1) pengetahuan tentang teknologi digital, 2) keupayaan untuk guna teknologi digital, 3) akses kepada kemudahan digital, dan 4) keterhadan penyediaan teknologi digital.

Keadaan tersebut boleh difahami dalam tiga senario, iaitu senario pertama, kelompok yang sedia miskin. Pendapatan mereka hanya mencukupi untuk perkara yang benar-benar menjadi keperluan hidup sahaja dan tidak berupaya untuk menyediakan peralatan digital.

Senario kedua, pengetahuan yang terhad untuk menggunakan teknologi digital, bukan kerana mereka menolaknya, tetapi memanifestasikan pengetahuan teknologi digital yang hanya pada tahap tertentu dan rendah kekerapan penggunaannya. Juga disebabkan keterhadan upaya untuk memperoleh teknologi digital tertentu, perlu berkongsi peralatan digital dengan isi rumah yang lain dan sikap terhadap teknologi digital. Senario ketiga, ketersampaian dan kualiti teknologi digital.

Keadaan ini sudah pasti bukan hanya berlaku di luar bandar sahaja, tetapi turut berlaku di bandar. Malah hakikatnya lebih pedih berlaku pada kelompok miskin bandar dan berpendapatan rendah di bandar. Mereka sudah pasti terkesan kerana menurut hasil kajian Tabung Kanak-kanak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (UNICEF) dan Dana Populasi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (UNFPA) yang dilaksanakan ke atas 16 Program Perumahan Rakyat (PPR) di Kuala Lumpur, gaji purata bulanan ketua isi rumah menurun satu pertiga kepada RM1,000 sebulan sejak PKP dilaksanakan.

Begitu juga dengan kajian yang dilakukan oleh Institut Penyelidikan dan Pengurusan Kemiskinan (InsPeK), Universiti Malaysia Kelantan, majoriti masyarakat bimbangkan keupayaan untuk memperoleh keperluan asas disebabkan kehilangan pekerjaan dan sumber pendapatan. Dengan keadaan tersebut, sudah pasti menyebabkan mereka akan mengurangkan perbelanjaan yang tidak terlalu perlu, termasuklah peralatan digital.

Dengan mempertimbangkan realiti semasa yang banyak bergantung kepada teknologi digital, termasuklah penumpuan Malaysia pada ekonomi digital, telah meletakkan kelompok miskin digital dalam dilema. Mereka bukan sahaja tidak mampu untuk turut serta dalam aktiviti ekonomi, tetapi juga akan membantut usaha untuk mengubah hidup mereka.

Miskin digital turut mengurangkan kemampuan mereka untuk terlibat dalam aktiviti lain. Dalam konteks pembelajaran dan pengajaran (PdP) misalnya, COVID-19 telah mempercepatkan lagi penggunaan teknologi digital dalam PdP. Sisi baiknya ialah PdP dilaksanakan dalam bentuk yang lebih fleksibel, namun telah menekan golongan yang berhadapan dengan kemiskinan digital. Dengan kemampuan kewangan terhad, kekangan pengetahuan, sikap tidak tepat pada teknologi digital, azam yang lemah dan ditimpa pula dengan kesukaran untuk akses kepada kemudahan digital, sudah pasti mereka akan terus ketinggalan ke belakang.

Jabatan Perangkaan Malaysia (2020) menunjukkan bahawa saban tahun berlakunya peningkatan penggunaan Internet dan peralatan berkaitan digital oleh rakyat Malaysia. Momentum ini diteliti dari sisi positifnya sebagai peluang untuk Malaysia merancang dan melaksanakan strategi yang lebih ampuh untuk meneroka serta memanfaatkan ekonomi digital.

Malaysia memang sedar bahawa jurang digital masih berlaku, lantas memperkenalkan pelbagai strategi seperti memperkenalkan Pelan Jalinan Digital Negara (JENDELA). Dengan peruntukan awal RM500 juta, JENDELA dirangka untuk memperluaskan liputan dan kualiti perkhidmatan jalur lebar serta mempersiapkan negara ke arah teknologi 5G.

Sempena dengan ancaman kemiskinan digital, adalah tepat sekiranya JENDELA ditumpukan kepada kawasan yang mengalami kemiskinan digital. Antara kandungan tumpuan yang boleh dipertimbangkan ialah menekankan elemen pembinaan kapasiti untuk menggunakan teknologi demi manfaat ekonomi, sosial, sahsiah dan pendidikan masyarakat. Secara khususnya boleh dihubungjalinkan dengan program dalam Malaysia Digital Economy Corporation (MDEC) dan Malaysian Global Innovation & Creativity Centre (MaGIC). Hubungjalin ini boleh diperkasakan lagi melalui konsep perusahaan sosial yang menggalakkan penyertaan masyarakat sivil dan pemegang taruh lain berasaskan potensi mereka. Usaha ini mampu mewujudkan ekosistem perusahaan sosial baharu yang dikenali sebagai “perusahaan sosial digital”.

Juga mungkin boleh diwujudkan satu inisiatif rangsangan digital khas untuk kelompok miskin digital seperti memperbanyakkan lagi kawasan liputan Internet percuma dengan kualiti yang ;lebih baik, pakej Internet khas berbayar untuk kelompok miskin digital, memperbanyakkan lagi saluran pembelajaran melalui teknologi digital, rebat digital untuk memiliki serta menggunakan teknologi digital untuk peningkatan kualiti hidup dan sebagainya.

Inisiatif tersebut mempunyai tiga lapis matlamat, iaitu membasmi kemiskinan digital, mengurangkan jurang digital dan meningkatkan keupayaan untuk terlibat secara serius dalam masyarakat digital yang bakal memberi manfaat dalam bentuk sahsiah, sosial, pendidikan dan ekonomi untuk kelompok miskin digital di Malaysia.


*Penulis adalah Pengarah Institut penyelidikan dan Pengurusan Kemiskinan (InsPeK) Universiti Malaysia Kelantan dan Felo Universiti Antarabangsa Albukhary (AIU)

**Penulisan artikel ini adalah pandangan penulis dan tidak semestinya mencerminkan pandangan Astro AWANI.