KUALA LUMPUR: Pendidikan di peringkat prasekolah merupakan salah satu langkah untuk menunaikan hak setiap kanak-kanak di negara ini.

Dalam pada itu, pendidikan di prasekolah pula tidak hanya menumpukan perkembangan akademik, tetapi turut mencakupi pembangunan aspek lain yang lebih luas iaitu kemahiran insaniah seperti personaliti, bakat, serta keupayaan mental dan fizikal.

Meskipun prasekolah bersifat tidak formal, ia penting sebagai persediaan murid sebelum memasuki alam persekolahan formal. Prasekolah perlu memberi ruang kepada anak-anak untuk bermain dan beraktiviti dan mereka dapat bersosial bersama rakan-rakan.

Namun begitu, jumlah pusat pendidikan awal kanak-kanak disediakan kerajaan masih belum mencukupi untuk menampung permintaan tinggi di negara ini.

Berikut merupakan lima langkah jangka pendek dan jangka panjang untuk mengatasi isu penerimaan pelajar ke prasekolah di Malaysia;

1) Memperluas kapasiti penerimaan.

- Meningkatkan kapasiti prasekolah sedia ada dengan menambah bilangan kelas dan guru.

- Menyediakan kemudahan tambahan seperti bangunan sementara atau menambah waktu pembelajaran, untuk menampung lebih banyak pelajar.

2) Melonggarkan kriteria penerimaan.

- Meninjau semula kriteria penerimaan prasekolah untuk memastikan ianya adil dan menyeluruh.

- Mengurangkan syarat-syarat khusus, seperti geografi kediaman untuk memberikan peluang yang lebih luas kepada pelajar dari latar belakang keluarga yang berbeza.

- Memperkenalkan sistem undian atau kriteria alternatif untuk menyeimbangkan jumlah pelajar yang diterima.

3) Penyediaan prasekolah alternatif.

- Menggalakkan pembukaan prasekolah alternatif, seperti prasekolah komuniti atau prasekolah swasta, bagi mengurangkan tekanan ke atas prasekolah kerajaan.

- Memberikan insentif kepada individu atau kumpulan yang berminat untuk membuka prasekolah alternatif dengan menyediakan bantuan kewangan atau bantuan teknikal.

4) Meningkatkan jumlah prasekolah.

- Menambah bilangan prasekolah dengan membina lebih banyak di kawasan-kawasan dengan permintaan yang tinggi.

- Meningkatkan usaha membina prasekolah di kawasan luar bandar atau terpinggir yang masih kurang terdapat kemudahan pendidikan awal kanak-kanak.

- Melaksanakan program kerjasama dengan syarikat atau pertubuhan swasta untuk menyediakan prasekolah di kawasan perindustrian atau perumahan yang baharu.

5) Latihan dan peningkatan keupayaan guru.

- Menyediakan latihan dan peningkatan keupayaan guru prasekolah untuk memastikan mereka mempunyai pengetahuan dan kemahiran yang mencukupi dalam pendidikan awal kanak-kanak.

- Menggalakkan penyediaan kursus atau program profesional dalam bidang pendidikan prasekolah untuk memastikan guru-guru mempunyai kelayakan sewajarnya.

- Menyediakan sokongan kepada guru prasekolah melalui program pembangunan profesional dan berkongsi pengalaman.

Dengan melaksanakan tindakan jangka pendek dan jangka panjang ini, diharapkan isu penerimaan pelajar ke prasekolah di Malaysia dapat diatasi secara berkesan.

Keutamaan harus diberikan kepada peningkatan kapasiti, mewujudkan alternatif dan peningkatan kualiti pendidikan prasekolah untuk memastikan setiap kanak-kanak mempunyai peluang untuk memperoleh pendidikan awal yang berkualiti.