MENINGKATKAN gaji tidak dinafikan penting untuk meningkatkan taraf hidup bagi kumpulan berpendapatan rendah dan mengurangkan ketidaksamaan pendapatan. Dasar meningkatkan gaji didapati menjadi salah satu penawar utama dalam mengurangkan isu struktur ekonomi Malaysia seperti ketidakpadanan pekerjaan, pengangguran belia dan pekerjaan tak formal. Inisiatif kerajaan untuk meneroka potensi adaptasi model gaji progresif atau progressive wage model (PWM) tepat pada masanya untuk meningkatkan pekerja bergaji sederhana, terutamanya pekerja separa mahir.

Pada masa ini, keutamaan kritikal adalah untuk meningkatkan gaji bagi kumpulan berpendapatan sederhana, terutamanya pekerja separa mahir. Hal ini kerana pertumbuhan gaji mereka adalah yang paling perlahan berbanding pekerja mahir dan berkemahiran rendah bagi tempoh 2010-2021. Pada tahun 2021, terdapat kira-kira 52% pekerja menerima gaji di bawah paras gaji median.

Memandangkan cabaran ini, pelaksanaan PWM yang disesuaikan dengan kumpulan pekerja ini dijangka dapat memberi impak yang signifikan kepada keseluruhan lonjakkan kadar gaji. Hal ini kerana pekerja separa mahir mendominasi sekitar 62% daripada keseluruhan gunatenaga.

PWM menyediakan rangka kerja berstruktur untuk pertumbuhan gaji dan kemajuan produktiviti. Dengan mengaitkan kenaikan gaji kepada pembangunan kemahiran dan peningkatan produktiviti, pekerja berpeluang untuk meningkatkan kemahiran mereka dan potensi pendapatan mereka. Majikan mendapat manfaat daripada tenaga kerja yang lebih bermotivasi dan berkemahiran. PWM juga membantu menarik dan mengekalkan bakat, kerana pekerja lebih cenderung untuk kekal dengan syarikat yang menawarkan laluan yang jelas untuk kemajuan dan gaji yang adil.

Walau bagaimanapun, perlu diingatkan bahawa pembaharuan dasar gaji memerlukan badan tadbir urus yang inklusif dan cekap. Ekosistem gaji berkait rapat dengan ekosistem pasaran buruh. Sebaik-baiknya, tahap dan struktur gaji harus dikawal, dipantau dan campur tangan mengikut ekosistem pasaran buruh yang merangkumi pra-pekerjaan, pekerjaan dan pasca-pekerjaan (lihat Rajah 1).

Perintah gaji minimum yang ada hanya campur tangan dalam penggajian sektor swasta bagi kumpulan berpendapatan rendah dan tidak terpakai kepada segmen pekerja lain dalam pasaran buruh (lihat Rajah 1). Peranan dan fungsi utama badan tadbir urus gaji semasa di Malaysia adalah terhad kepada gaji minimum dan oleh itu ia mempunyai had dalam menangani isu gaji dari perspektif yang menyeluruh.

Rajah 1 Kelompongan penetapan gaji dalam ekosistem pasaran buruh

Rajah 1

Contohnya, tiada garis panduan yang disediakan oleh pihak berkuasa bagi menetapkan cadangan elaun pelajar latihan industri. Begitu juga, wujud vakum dalam mentadbir urus gaji dan gunatenaga pekerja berusia. Oleh itu, terdapat keperluan untuk mempunyai badan tadbir urus yang memantau keseluruhan ekosistem gaji untuk pengagihan manfaat ekonomi yang lebih adil dan meningkatkan produktiviti pekerja keseluruhan. Australia dan Singapura adalah contoh negara yang mempunyai badan tadbir urus yang cekap dalam memantau dan meningkatkan struktur gaji.

Fair Work Commission merupakan sebuah suruhanjaya di Australia yang memainkan peranan penting dalam mentadbir ekosistem gaji. Sebagai badan berkanun yang bebas, ia menetapkan dan menyemak gaji minimum, gaji progresif dan keadaan tempat kerja serta memastikan imbuhan yang adil dan saksama merentas pelbagai industri dan pekerjaan.

Suruhanjaya menjalankan penyelidikan dan perundingan menyeluruh untuk menilai keadaan ekonomi, arah aliran pasaran buruh, dan keperluan kedua-dua pekerja dan majikan apabila menentukan pelarasan gaji. Selain itu, ia menyelesaikan pertikaian di tempat kerja dan menawarkan panduan pakar mengenai perkara berkaitan pekerjaan, memupuk persekitaran buruh yang seimbang dan harmoni. Dengan pengawasan dan komitmen yang menyeluruh Fair Work Commission memainkan peranan penting dalam melindungi kepentingan pekerja Australia dan memupuk ekosistem gaji yang mampan dan adil.

Pada pandangan penulis, jika kita mahu melihat perubahan gaji benar-benar berlaku, Malaysia memerlukan sebuah Suruhanjaya Gaji yang bebas untuk mengawal selia, memantau dan mengesyorkan tahap gaji yang adil. Pengalaman penulis terlibat dalam penyelidikan dan analisis dasar pasaran buruh mendapati terdapat kekangan tadbir urus yang menyukarkan untuk melaksanakan dan memantau dasar gaji.

Sekiranya campur tangan gaji masih menggunakan peraturan dan tadbir urus sedia ada, sebarang dasar gaji termasuk PWM akan melalui kesukaran untuk dilaksanakan dengan berkesan dan progresif. Jika kita bersetuju menerima dasar PWM tanpa badan tadbir urus yang kukuh, kita berkemungkinan akan mewujudkan pemecahan tadbir urus gaji dan akan merumitkan lagi keadaan.


* Prof Madya Dr Mohd Yusof Saari adalah Ketua Ekonomi Buruh di Kementerian Sumber Manusia dan Emiratis, UAE. Beliau aktif memantau perkembangan ekonomi dan pasaran buruh di Malaysia melalui Pusat Kajian Pasaran Buruh Masa Hadapan (EU-ERA), THE FUTURE

** Artikel ini merupakan pandangan peribadi penulis berdasarkan bidang tugasnya dan tidak semestinya mewakili pandangan sidang pengarang Astro AWANI