Apa itu Rancangan Malaysia Ke-11?

KUALA LUMPUR: Sekiranya Malaysia mahu mencapai status negara maju dan inklusif dalam tempoh lima tahun lagi, pembangunan ekonomi tidak lagi boleh dilaksanakan sebagaimana biasa.

Dalam Rancangan Malaysia Ke-11 (RMK11), kerajaan akan melaksanakan anjakan dasar pembangunan dan merangka pendekatan terkini bagi menangani pelbagai cabaran baharu dan sedia ada.
Sehubungan itu, enam teras strategik telah diperkenalkan bagi membantu Malaysia agar sentiasa bersedia menghadapi cabaran dan memanfaatkan peluang berikutan perubahan landskap global dan politik yang pantas.


RMK11